НАУКА и БИЗНЕС Международный электронный научный журнал
Дискуссионные вопросы возмещения морального вреда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Flower

Автор: Сейдимбек А.А.

Аннотация:

Статья посвящена исследованию возмещения морального вреда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Освещена проблема законодательного регулирования возможности компенсации морального вреда юридическому лицу и индивидуальным предпринимателям. Рассмотрена юридическая природа компенсации морального вреда. Раскрыты правовые коллизии, которые подтверждают необходимость закрепления в законодательстве Казахстана порядка возмещения нематериального вреда юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

читать онлайн
Mechanisms to protect the right to a favorable environment
Flower

Автор: Smagulova A.Y.

Аннотация:

The ecological situation in the Republic of Kazakhstan is at a low level, therefore, it is necessary to strengthen the implementation of mechanisms to protect the right to a favorable environment properly.The article analyzes the mechanisms to protect the right to a favorable environment, which are regulated in the Republic of Kazakhstan.

читать онлайн
ҚР-дағы кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылық мәселелері
Flower

Автор: Мұратханова М.Б., Төлесбай Ж.С.

Аннотация:

Бұл мақалада автор кәмелетке толмағандардың қылмыстық іс-әрекеттеріне толық сипаттама бере отырып, кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың сатылары, оларға қолданылатын жаза түрлері, оның мерзімі және мемлекетпен жүргізіліп жатқан шаралар қарастырылған. Мақаланың қорытынды бөлімінде автор ұсыныс ретінде кәмелетке толмағандарға арналған Заңдарды, Конвенцияларды, сонымен қатар Кодекстерде көзделген кәмелетке толмағандарға арналған бөлімдерін қоса отырып, кәмелетке толмағандарға арналған жаңа заң шығаруын ұсынады.

читать онлайн
Мектепте физика тарауындағы атомдық физика бөлімін сапалы оқытудың өзекті мәселелері
Flower

Автор: Успанова В.Ж., Аубакирова А.А.

Аннотация:

Мектептегі физикa пәнiнiң aтомдық физикa бөлiмiн сaпaлы оқытyдың теоpиялық және әдістемелік жолдары қapaстыpылған. Оқyшылapғa мектеп физикa кypсының атомдық физика бөлiмiн түсiнy ең күpделiсi болып есептеледi, оның бaсты себебi, оқытy бapысындa көpнекiлiктiң жетiспеyшiлiгi. Осындaй сaлдapдың нәтижесiнде оқyшының бiлiм сaпaсы төменейді. Қиындықтapдaн шығy жолдapының бipi қaзipгi кездегi мектептеpде aтомдық физикa тapayын оқытy бapысындa сaпaлы бiлiм беpyдiң дидaктикaсы, ғылыми-әдiстемелiк мәселелеpi жaн-жaқты зеpттелyде.

читать онлайн
Молодежная безработица в Казахстане: законодательные и институциональные решения
Flower

Автор: Хасенов М.Х., Калтаева А.Т.

Аннотация:

В статье рассматривается проблема молодежной безработицы на интеграционном (наднациональном) и национальном (государств-членов ЕАЭС) уровнях, а также в двух направлениях – миграционной политике и политике содействия занятости. В статье детально исследованы источники национального и интеграционного права, регулирующие рынок труда, приведены статистические данные и проведен анализ институциональной основы противодействия молодежной безработице. Авторами сформулированы рекомендации правового, организационного и институционального характера по созданию благоприятных условий для содействия занятости среди молодежи.

читать онлайн
Міржақып Дулатұлы шығармаларының мәні
Flower

Автор: Аймағамбетұлы Р., Сейдалықызы Д.

Аннотация:

Ғылыми мақалада ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымының көрнекті өкілдерінің бірі – Міржақып Дулатұлының шығармаларына талдау жасалады. Көбінесе білім, ғылым, тәрбие, оқу, саясат саласындағы мақалалары мен өлеңдері халық арасында кең тарады. Қоғам қайраткерінің қазақ қоғамының әлеуметтік мәселелеріне байланысты айтылған шындығы қазіргі таңда да маңызды болып отыр.

читать онлайн
Geogebra ортасының геометрия сабағындағы Дидактикалық мүмкіндіктері
Flower

Автор: Джакетова С.Д.

Аннотация:

Бұл мақалада геометрияны оқытудың әдістемесі қарастырылған. Геометрия сабағы дидактикалық принциптерге көп сүйенеді. Сондықтан геометрия сабағында көрнекіліктерді көп қолдану керек. Мақалада осы көрнекіліктерді жасауға арналған компьютерлік сызбасын қарастырады. Осы компьютерлік сызба қазіргі таңда математиканы оқытуда қажетті сандық білім беру ресурстар қатарына енетін Geogebra ортасында жасалады. Аталған математикалық компьютерлік орта динамикалық математиканы жүзеге асыратын таптырмайтын құрал.

читать онлайн
Ms excel және pascal программасында зертханалық жұмыстардың нәтижелерін шығаруда оқушылардың ой-өрісін арттыру
Flower

Автор: Садыкова Б.С., Кожахмет М.С.

Аннотация:

Компьютерлік үлгілеу, есептеу экспериментін өткізу физикалық құбылыстарды зерттеудің қазіргі заманғы әдістерінің бірі болып табылады. Жеке жүйелерді зерттеудің басқа әдістерімен салыстырғанда өз ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Есептеу математикасы мен физикасының әдістерін меңгерудің маңызды деңгейі - алгоритмдік программалау тілдерінде әртүрлі компьютерлік бағдарламалардың оқушылардың өзіндік жазуы. Бұл мақалада Excel, Паскальдағы физикалық мәселелердің шешімдері келтірілген.

читать онлайн
Қазақстанда интродукциялық зерттеу әдісі
Flower

Автор: Тасбулатова Г.С.

Аннотация:

На современном этапе развития Республики Казахстан как суверенного государства остро встает вопрос о развитии собственной фармацевтической промышленности. Поэтому целесообразно использовать резервы природной флоры Республики, представляющей собой уникальные запасы биологически активных соединений, обладающих широким спектром разнообразного действия. На мировом фармацевтическом рынке наблюдается тенденция к увеличению спроса на лекарственные средства, получаемые на основе растительных соединений, поскольку они зачастую значительно эффективнее, чем синтетические препараты, и экологически безопасны для человека. Важное место среди применяемых в медицинской практике препаратов занимают лекарства из растительного сырья.

читать онлайн
Комбинаториканы оқытуда MS Excel бағдарламасын қолдану
Flower

Автор: Тулегенова А.Қ.

Аннотация:

Мicrosoft Excel программасы ол көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті етіп әр адамға түсінікті түрде жүргізе алады. Ол кестедегі мәліметтерді пайдаланып, түрлі-түрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер қоймасын жасап, олармен жұмыс істеуді, сандық эксперимент өткізуді және т.б. қамтамасыз ете алады. Мысалы ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәні бойынша комбинаторика есептер шығару әдісі көрсетілген.

читать онлайн


© 2017   "Институт развития межрегионального развития"