НАУКА и БИЗНЕС Международный электронный научный журнал
Аналитический обзор Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
Flower

Автор: Айсин С.

Аннотация:

Автор настоящей статьи раскрывает проблемные вопросы Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», также дает характеристику коррупционным преступлениям. Автор также указывает на необходимость скорейшего проведения мер предупредительного характера для борьбы с коррупцией и перечисляет краткий перечень необходимых мероприятий.

читать онлайн
Қазақстан Республикасында экологиялық зиянды өтеудің құқықтық негіздері
Flower

Автор: Акментаев А.

Аннотация:

Мақалада қоршаған ортаға зиян келтіретін зиянды өтеудің проблемалық аспектілері және қоршаған ортаға келтірілген зиянды тұжырымдамасы талданады. Әдістерді пайдалану ақталған жоқ, себебі олар қазіргі экономикалық жағдайға сәйкес келмейді және қоршаған ортаға келтірілген залалды толығымен бағалауға мүмкіндік бермейді. Қорытындылар мен аталған нормативтік құқықтық актілерді ескере отырып, құқықтық реттеудегі ұсынымдар Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіруді көздейді.

читать онлайн
Ауыл шаруашылы\гы жерлерін жал\га беру саласында мемлекеттік бас\каруды жетілдіруді\н негізі ба\гыттары
Flower

Автор: Ендібай М.Ә.

Аннотация:

Қазіргі таңда мемелкетіміздің жаhандық бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз ететін экономикалық өсімнің жаңа моделін құру міндеттелінді, оның ішінде адамдардың еңбек ету негізі ретінде жердің алып отырған маңыздылығы жоғары. Бұл жерде тек мемлекеттің ғана емес, азаматтардың да қызығушылықтарын ескеруіміз қажет.

читать онлайн
Уголовная ответственность за экологические правонарушения в Республике Казахстан
Flower

Автор: Косанов Ж.Х.

Аннотация:

Уголовные экологические правонарушения отличаются от других видов правонарушений по трем основным признакам – объекту, предмету и наличию вреда окружающей среде. Экологические уголовные правонарушения посягают на экологическую безопасность как окружающей среды в целом, так и населения. Непосредственным предметом экологического уголовного правонарушения является компонент природной среды, органически связанный с окружающим естественным природным миром.

читать онлайн
Xinjiang in Economic Belt Silk Road Project. China's foreign policy concept
Flower

Автор: Kozirova S.B., Zholdasbekova A.N.

Аннотация:

China has entered a new stage of its existence. There are global changes in all spheres of social, economic life, affecting the fundamentals of socio-political system. It has started an intensive process of national consolidation, which occurs simultaneously with the growing social differentiation. Rapid economic changes are taking place while maintaining political power in the hands of the CCP and the inviolability of the official Marxist-Maoist ideology

читать онлайн
Crisis in Syria: humanitarian intervention problems
Flower

Автор: Suleimenov N.

Аннотация:

Humanitarian crisis and humanitarian intervention are some of the main issues in the light of the Syrian civil war. There are no universal definitions of the terms, and there is no highly powerful body to enforce them. The United Nations is ineffective in many crises. Therefore, these absences create problems in helping suffering people around the world. To solve it, I analyzed different definitions and chose specific ones. Moreover, I analyzed the Syrian civil war to provide suggestions about the role of the United Nations. My finding were that there will be no improvement of crises, unless the United Nations allows all member countries to jointly decide whether to intervene or not, thereby oversteping the UNSC permanent member’s veto power. Moreover, the United Nations should adopt universal meanings of the intervention and the crisis. If it is reformed properly, we will see less abuse of the veto power and attacks of countries with unclear intentions. It will save millions of lives.

читать онлайн
Европейская компетенция в области гражданского судопроизводства
Flower

Автор: Терехов В.В.

Аннотация:

В статье рассматриваются существующие механизмы, способы и источники, посредством которых в европейском регионе происходит сближение (унификация и гармонизация) гражданского процессуального права стран-участниц. Затрагивается также вопрос о целесообразности и глубине возможного воздействия международного и наднационального права на институты данной отрасли на внутригосударственном уровне. Автор приходит к выводу о желательности установления «общих минимальных стандартов» для повышения эффективности сотрудничества европейских стран по гражданским делам.

читать онлайн
Қазақстан республикасында мемлекеттік сатып алулардың көкейтесті мәселелері
Flower

Автор: Тұрсынқан Б.Б.

Аннотация:

Қазақстан Республикасында мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру барысында пайда болатын қатынастарды құқықтық реттеу экономикалық қатынастардың заманауи даму сатысында өзекті әрі көкейтесті мәселелерінің бір болып табылады. Мемлекеттік сатып алулар мемлекеттің әлеуметтік дамуының басты элементтерінің бірі болып табылады, ал мемлекеттік сатып алулар жүйесі мемлекеттің экономикалық басқару институтының қарқынды дамып келе жатқан негіз қалаушысы ретінде, экономиканың динамикасына және құрылымына зор ықпалын тигізуде. Көрсетілген мәселелерді зерттеу, мемлекеттік сатып алулардың зани рәсімін жақсарту бойынша нақты ұсыныстарды әзірлеу, процестің ашықтық деңгейін жоғарылатуға және де әкімшілік кедергілерді азайтуға мүмкіндік береді.

читать онлайн


© 2017   "Институт развития межрегионального развития"